ساختار سازمانی
پست های سازمانی
حوزه مديريت
مدیر کل
مسئول دفتر
روابط عمومی
آموزش و ترویج و مشارکت مردمی
اداره حقوقی
حراست
نماینده ولی فقیه
بازرس
1- اداره آموزش و ترویج و مشارکت مردمی
1-1- رئیس
2-1- کارشناس ترویج و مشارکت مردمی
3-1- کمک کارشناس ترویج و مشارکت مردمی
4-1- کارشناس آموزش
5-1- کمک کارشناس آموزش
6-1- کتابدار
2- اداره حقوقی
1-2- رئیس
2-2- کارشناس مسئول حقوقی
3-2- کارشناس حقوقی
4-2- کمک کارشناس امور حقوقی و ثبتی
3- حوزه معاونت، برنامه ریزی و پشتیبانی
1-3- معاون برنامه ریزی و پشتیبانی
2-3- کارشناس مسدول طرح و برنامه
3-3- كارشناس بودجه
4-3- كارشناس آمار
5-3- كارشناس خدمات ماشيني
4- اداره امور اداری و پشتیبانی
1-4- رئیس
2-4- معاون
3-4- کارشناس امور اداری
4-4- کارگزین مسئول
5-4- کارگزین
6-4- متصدي امور رفاه و تعاون
7-4- متصدي امور دفتري و بايگاني
8-4- انباردار
9-4- کارپرداز
10-4- کارشناس ماشین آلات
11-4- مسئول امور پشتيباني و ماشين آلات
12-4- متصدي امور پشتيباني و ماشين آلات
13-4- راننده وسائط نقليه تندرو سبك
5- اداره امور مالی
1-5- رئیس
2-5- حسابدار
3-5- حسابدار جمعدار اموال
6- حوزه معاونت فنی
1-6- معاون فنی
2-6- كارشناس مسئول بهره برداري
3-6- كارشناس بهره برداري
7- اداره مرتع و بیابانزدایی
1-7- رئیس
2-7- معاون
3-7- كارشناس مرتع
4-7- كاردان مرتع
5-7- كارشناس مسئول بيابان زدائي
6-7- كارشناس بيابان زدائي
8- اداره جنگلداری و جنگلکاری
1-8- رئيس
2-8- كارشناس مسئول جنگلكاري
3-8- كارشناس جنگل
4-8- كارشناس جنگلكاري
9-اداره فنی – مهندسی
1-9- رئیس
2-9- كارشناس نقشه برداري
3-9- كارشناس جنگل و مرتع
4-9- كمك كارشناس نقشه برداري
10- حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی
1-10- معاون حفاظت و امور اراضي
11- اداره واگذاری و ممیزی اراضی
1-11- رئیس
2-11- کارشناس مسئول واگذاری اراضی
3-11- كارشناس واگذاري اراضي
4-11- كارشناس مسئول مميزي اراضي
5-11- كارشناس مميزي اراضي
6-11- كمك كارشناس امور اراضي
12- اداره حفاظت و حمایت
1-12- رئیس
2-12- كارشناس جنگل و مرتع
3-12- كارشناس بيابانزدائي
4-12- كارشناس گياهپزشكي
13- اداره منابع طبیعی شهرستان دشتستان
1-13- رئیس
2-13- معاون
3-13- كارشناس جنگل و مرتع
4-13- كارشناس بيابان زدائي
5-13- كاردان مرتع
6-13- كارشناس امور اراضي
7-13- مسئول امور عمومي
8-13- حسابدار و جمعدار اموال
9-13- راننده وسائط نقليه تندرو سبك
10-13- مسئول منابع طبيعي بخش مركزي
11-13- كمك كارشناس جنگل و مرتع
12-13- مسئول منابع طبيعي بخش
14- اداره منابع طبيعي شهرستان دشتی
1-14- رئیس
2-14- معاون
3-14- کارشناس جنگل و مرتع
4-14- کارشناس مرتع
5-14- کارشناس امور اراضی
6-14- کارشناس جنگلکاری
7-14- کمک کارشناس نقشه برداری
8-14- كارشناس حقوقي
9-14- مسئول امور عمومي
10-14- حسابدار و جمعدار اموال
11-14- متصدي امور دفتري و بايگاني
12-14- راننده وسائط نقليه تندروسبك
13-14- مسئول منابع طبيعي بخش مركزي
14-14- تكنسين جنگل و مرتع
15-14- مسئول منابع طبيعي بخش نوبران
15- اداره منابع طبيعي شهرستان تنگستان
1-15- رئیس
2-15- معاون
3-15- کارشناس جنگل و مرتع
4-15- کارشناس ممیزی اراضی
5-15- کارشناس نقشه برداری
6-15- پیشخدمت و سرایدار
7-15- حسابدار و جمعدار اموال
8-15- مسئول منابع طبيعي بخش مركزي
9-15- تكنسين جنگل و مرتع
10-15- کمک کارشناس جنگل و مرتع
11-15- راننده وسائط نقليه تندروسبك
12-15- مسئول منابع طبيعي بخش کمره
16- اداره منابع طبيعي شهرستان گناوه
1-16- رئیس
2-16- معاون
3-16- کارشناس امور اراضی
4-16- کارشناس نقشه برداری
5-16- كارشناس جنگل و مرتع
6-16- حسابدار و جمعدار اموال
7-16- مسئول منابع طبيعي بخش مركزي
8-16- كمك كارشناس جنگل و مرتع
9-16- تكنسين جنگل و مرتع
10-16- مسئول منابع طبيعي بخش هندودر
11-16- مسئول منابع طبيعي بخش زاليان
17-اداره منابع طبيعي شهرستان دیلم
1-17- رئیس
2-17- معاون
3-17- کارشناس مرتع
4-17- کارشناس ممیزی اراضی
5-17- کمک کارشناس نقشه برداری
6-17- مسئول امور عمومی
7-17- حسابدار و جمعدار اموال
8-17- مسئول منابع طبیعی بخش مرکزی
9-17- تکنسین جنگل و مرتع
10-17- مسئول منابع طبیعی فراهان
11-17- كمك كارشناس جنگل و مرتع
18- اداره منابع طبيعي شهرستان دیر
1-18- رئیس
2-18- معاون
3-18- کمک کارشناس نقشه برداری
4-18- کارشناس جنگل و مرتع
5-18- مسئول امور عمومی
6-18- حسابدار و جمعدار اموال
7-18- تکنسین جنگل و مرتع
19- اداره منابع طبيعي شهرستان کنگان
1-19- رئیس
2-19- معاون
3-19- کارشناس جنگل و مرتع
4-19- کارشناس امور اراضی
5-19- کمک کارشناس نقشه برداری
6-19- مسئول امور عمومی
7-19- حسابدار و جمعدار اموال
8-19- تکنسین جنگل و مرتع
20- اداره منابع طبيعي شهرستان جم
1-20- رئيس
2-20- معاون
3-20- كارشناس جنگل ومرتع
4-20- كارشناس حقوقي
5-20- كمك كارشناس نقشه برداري
6-20- حسابداري و جمعدار اموال
7-20- تكنسين جنگل و مرتع
چاپ | ارسال به ديگران |